КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

С цел улесняване на бизнеса „Бетула Еко Консулт“ ЕООД предлага възможност за дългосрочно периодично обслужване съобразно Вашите дейности и нужди. Услугите, които предлагаме включват следните дейности (но не само):

  • Постоянен мониторинг на измененията в екологичното законодателството и незабавно уведомяване на клиента в случай на промени, касаещи дейността му;
  • Изготвяне на всички законово изискуеми справки, отчети и доклади – попълване на отчетни книги и годишни отчети по отпадъците, доклади за мониторинг и др.
  • Съдействие за правилното провеждане на ежегодния собствен мониторинг на компонентите на околната среда съгласно издадени разрешителни и решения по ОВОС. Съдействие за организиране на необходимите измервания и избор на подходящи лаборатории за това;
  • Периодични проверки за правилно водене на изискуемата съгласно екологичното законодателство документация;
  • Периодичен контрол с цел спазването на всички законови изисквания при оформяне на съпровождащата документация по околна среда, която клиентът има задължение да води;
  • Периодични огледи на работните площадки, на които извършвате дейност, с цел поддържането им в състояние, съответстващо на нормативните изисквания за тези дейности;
  • Съдействие за избор на специализирана фирма и сключване на договори за приемане/предаване на отпадъци;

Адрес

София 1000, район „Младост“, улица „Св. Киприян“, блок 234, вх. 5, ап. 14

Контакти

Тел: (+359) 88 517 5676

Email: office@betula-eco.bg

Работно време

Понеделник - Петък: 9 - 18 ч.
Събота и неделя: почивен ден