КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отчетите се изготвят в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. С последните изменения на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 1/2019 г.) задължителното отчитане на задължените лица чрез Националната информационна система за отпадъците (НИСО) се отлага за 01.01.2021 г. Така годишните отчети все още могат да се подават както на хартиен носител в ИАОС, така и по електронен път в информационната система, поддържана от ИАОС.

Санкцията за неподадени отчети е в размер от 2000 до 6000 лв.
За бързо и коректно изготвяне на необходимите отчети по Закона за управление на отпадъците съобразно Вашата дейност, може да се свържете с нас! Ще подготвим Вашата отчетна документация в законоустановения срок.


Адрес

София 1000, район „Младост“, улица „Св. Киприян“, блок 234, вх. 5, ап. 14

Контакти

Тел: (+359) 88 517 5676

Email: office@betula-eco.bg

Работно време

Понеделник - Петък: 9 - 18 ч.
Събота и неделя: почивен ден