КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

31 март е крайния срок за представяне в Регионалните инспекции по околната среда и водите на информация за консумацията на разтворители и количествата вложени разтворители за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. Задължението се отнася за оператори на инсталации, извършващи дейности с употребата на разтворители като печатарство, нанасянае на покрития, химическо чистете, боядисване на превозни средства и др. (определени с Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации).

За дейностите по химическо чистене няма годишен праг за употреба на разтворители и за всички инсталации трябва да беда представен План за управление на разтворители.

За непредставилите в срок необходимата информация, Закона за чистотата на атмосферния въздух предвижда административно – наказателни мерки – глоба до 15000 лв.

Ние предлагаме изготвяне на необходимите документи и отчети по реда на Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи  органични съединения, изпускани в околната среда, главно ва атмосферния въздухв резултат на употребата на разтоврители в определени инсталации. За повече информация не се колебайте да се свържете с нас!


Адрес

София 1000, район „Младост“, улица „Св. Киприян“, блок 234, вх. 5, ап. 14

Контакти

Тел: (+359) 88 517 5676

Email: office@betula-eco.bg

Работно време

Понеделник - Петък: 9 - 18 ч.
Събота и неделя: почивен ден