КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

С Постановление № 75 от 08.04.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет са направени изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО). Промените са направени вследствие измененията на Закона за опазване на околната среда, приети през 2018 г. и даващи възможност за обединяване на процедурите по ОВОС, ЕО, издаване на комплексни разрешителни и класификацията на предприятията с висок/нисък рисков потенциал. Направени са и допълнения, касаещи координацията между различните административни органи по отношение на служебно събиране на информация при провеждане на процедурите по Глава шеста от ЗООС. Приети са и някои изменения в обхвата на информацията, която възложителите на инвестиционни предложения, планове или програми трябва да предоставят на компетентните органи по околна среда, с цел определяне и провеждане на процедурите по екологична оценка или ОВОС.

С посоченото постановление на Министерски съвет са направени и изменения и допълнения в Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях и в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Ние от "Бетула Еко Консулт" ЕООД предлагаме пълно и компетентно съдействие при провеждането на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка, класификация на предприятията с висок/нисък рисков потенциал, издаване на комплексни разрешителни. За бързо изготвяне и комплектоване на всички необходими документи не се колебайте да се свържете с нас!


Адрес

София 1000, район „Младост“, улица „Св. Киприян“, блок 234, вх. 5, ап. 14

Контакти

Тел: (+359) 88 517 5676

Email: office@betula-eco.bg

Работно време

Понеделник - Петък: 9 - 18 ч.
Събота и неделя: почивен ден