КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обръщаме внимание, че при подаване на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. е необходимо да се представи документ от РИОСВ, удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона  за защитените територии, и/или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие (т. 25 от Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване) .  
"Бетула Еко Консулт" ЕООД може да Ви окаже необходимото съдействие, като ние ще Ви консултираме за забраните и ограниченията в съответните защитени зони или защитени територии и ще изготвим всички необходими документи, които трябва да бъдат представени в съответната РИОСВ при кандидатстване по ПРСР 2014 - 2020 г.

 

Адрес

София 1000, район „Младост“, улица „Св. Киприян“, блок 234, вх. 5, ап. 14

Контакти

Тел: (+359) 88 517 5676

Email: office@betula-eco.bg

Работно време

Понеделник - Петък: 9 - 18 ч.
Събота и неделя: почивен ден