КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

"Бетула Еко Консулт" ЕООД информира, че съгласно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи и Правилника за прилагането му, при промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди се изисква да бъдат предоставени становища или влезли в сила решения, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие  
За издаване на необходимите становища или решения от РИОСВ/МОСВ ние предлагаме да подготвим вместо Вас всички необходими документи, които трябва да бъдат представени в съответната РИОСВ/МОСВ при промяна на предназначението на земеделски земи.


Адрес

София 1000, район „Младост“, улица „Св. Киприян“, блок 234, вх. 5, ап. 14

Контакти

Тел: (+359) 88 517 5676

Email: office@betula-eco.bg

Работно време

Понеделник - Петък: 9 - 18 ч.
Събота и неделя: почивен ден