КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

9

Ние ще Ви предложим най-добрите и работещи решения за управление на аспектите на околната среда и спазването на екологичните норми и законодателство за Вашия бизнес. Нашето предимство е богатия практически опит на екипа в управлението на различните аспекти на околната среда, включително и изпълнението на екологичното законодателство. При нашата работа се ръководим от следните принципи: РАБОТЕЩИ РЕШЕНИЯ, БЪРЗИНА, ИКОНОМИЧНОСТ и ФОКУС ВЪРХУ КЛИЕНТА.

Нашите услуги

Анализите и оценките на състоянието на околната среда се изискват в редица случаи с цел съобразяване на Вашите дейности със съвременните изисквания за спазване на нормите за опазване на околната среда. Тези анализи и оценки са необходими както при работното проектиране преди осъществяване на дейността, така и по време на експлоатацията на различни обекти, тъй като с тях могат да се спестят много средства, време и административни пречки при реализирането на Вашия бизнес. Ние предлагаме пълно съдействие при провеждането на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО), оценка за съвместимост, комплексни разрешителни и др.

Екологичният мониторинг е основен инструмент за следене на въздействието на определена дейност върху качеството на околната среда. Освен като доброволна дейност във връзка с провеждана политика по корпоративна отговорност, мониторинга на компонентите на околната среда в много случаи се изисква съгласно Закона за водите, Закона за почвите, Закона за защита от шума в околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух или съгласно условията, поставени в разрешителните или решенията по ОВОС.

Законът за водите е един от най-често изменяните и допълвани закони в Република България. Ние следим за Вас измененията на изискванията и практиките в областта на управлението на водите, като ще Ви предложим най-добрите, практически приложими решения.

Предлагаме комплексно обслужване при управление на отпадъците – от генерирането им до предаването им за обезвреждане/оползотворяване или решаваме конкретни въпроси по управлението на отпадъците в съответствие с националното законодателство. При управлението на отпадъците водещ принцип за нас е, че Отпадъците са ресурс и могат да носят доходи.

С цел улесняване на бизнеса „Бетула Еко Консулт“ ЕООД предлага възможност за дългосрочно периодично обслужване съобразно Вашите дейности и нужди. Услугите, които предлагаме включват следните дейности (но не само):

Адрес

София 1000, район „Младост“, улица „Св. Киприян“, блок 234, вх. 5, ап. 14

Контакти

Тел: (+359) 88 517 5676

Email: office@betula-eco.bg

Работно време

Понеделник - Петък: 9 - 18 ч.
Събота и неделя: почивен ден