КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Анализите и оценките на състоянието на околната среда се изискват в редица случаи с цел съобразяване на Вашите дейности със съвременните изисквания за спазване на нормите за опазване на околната среда. Тези анализи и оценки са необходими както при работното проектиране преди осъществяване на дейността, така и по време на експлоатацията на различни обекти, тъй като с тях могат да се спестят много средства, време и административни пречки при реализирането на Вашия бизнес. Ние предлагаме пълно съдействие при провеждането на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО), оценка за съвместимост, комплексни разрешителни и др.

 Анализи и оценка на околната среда

Оценка на въздействието върху околната среда

 • Изготвяне на уведомление за инвестиционно предложение съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
 • Изготвяне на искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и придружаващата информация;
 • Изготвяне на задание за съдържание и обхват на оценката на въздействие върху околната среда, заедно с препоръки за начина на провеждане на консултации по обхвата на оценката и справка за резултатите от проведените консултации (включва мотиви за приети и неприети препоръки);

Екологична оценка на планове и програми

 • Изготвяне на уведомление за план/програма съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка;
 • Изготвяне на искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка;
 • Определяне на обхвата и съдържанието на екологична оценка;
 • Изготвяне на схема за съвместяване на процеса на планиране и основните процедурни етапи на ЕО;
 • Изготвяне на обобщена справка, включваща анализ на съответствието на плана/програмата с проведената процедура по екологична оценка и степента на изпълнение на мерките и условията, поставени в решението по екологична оценка (съгласно изискванията на чл. 29 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми);
 • Изготвяне доклад по наблюдението и контрола при прилагането на плана/програмата, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда и човешкото здраве, с периодичността, определена в становището по ЕО или решението за преценяване на необходимостта от ЕО (съгласно изискванията на чл. 30 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми).

Екологични щети

 • Изготвяне на оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети съгласно чл. 3 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение;
 • Вписване в регистъра към МОСВ на обекти, попадащи в обхвата на ЗОПОЕЩ съгласно Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл.3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;

И още:

 • Изготвяне на комплексна здравно-екологична експертиза с оценка на здравния риск за инвестиционни предложения;
 • Консултации по начина на изпълнение на условията, поставени в решения по ОВОС, решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, решения по ЕО;
 • Първоначален анализ на състоянието на околната среда на определена територия с определяне на възможните рискове и ограничения пред реализацията на Вашето инвестиционно предложение;

При осъществяването на нашата дейност наш експерт ще посети площадката Ви, за да установим Вашите конкретни нужди и необходимите действия за привеждане на дейността в съответствие с националното законодателство. Ще Ви насочим към практични решения, гарантиращи бързото и сигурно осъществяване на Вашите инвестиционни намерения в съответствие с изискванията за спазване на нормите за качество на околната среда.


Адрес

София 1000, район „Младост“, улица „Св. Киприян“, блок 234, вх. 5, ап. 14

Контакти

Тел: (+359) 88 517 5676

Email: office@betula-eco.bg

Работно време

Понеделник - Петък: 9 - 18 ч.
Събота и неделя: почивен ден