КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Екологичният мониторинг е основен инструмент за следене на въздействието на определена дейност върху качеството на околната среда. Освен като доброволна дейност във връзка с провеждана политика по корпоративна отговорност, мониторинга на компонентите на околната среда в много случаи се изисква съгласно Закона за водите, Закона за почвите, Закона за защита от шума в околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух или съгласно условията, поставени в разрешителните или решенията по ОВОС.

Предлагаме разработването на разнообразни планове за първоначален или периодичен мониторинг на околната среда, доклади и отчети на резултатите от тях:

  • Изготвяне на планове за собствен мониторинг по компоненти на околната среда (атмосферен въздух, води, почви, шум и вибрации);
  • Изготвяне на доклади за дейностите, извършени съгласно плановете за собствен мониторинг по компоненти на околната среда;
  • Оценка на показателите за шум в околната среда през различните части на денонощието и на вредните ефекти от шума съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт.
  • Анализ на резултатите от проведения мониторинг и изготвяне на препоръки за условията, при които може да се реализира инвестиционно предложение или за промени в осъществяваната дейност с цел покриване на нормите за опазване на околната среда;

При всички планове за мониторинг ще съобразим Вашите изисквания и целия набор задължения, предписани с екологичното законодателство.


Адрес

София 1000, район „Младост“, улица „Св. Киприян“, блок 234, вх. 5, ап. 14

Контакти

Тел: (+359) 88 517 5676

Email: office@betula-eco.bg

Работно време

Понеделник - Петък: 9 - 18 ч.
Събота и неделя: почивен ден