КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Законът за водите е един от най-често изменяните и допълвани закони в Република България. Ние следим за Вас измененията на изискванията и практиките в областта на управлението на водите, като ще Ви предложим най-добрите, практически приложими решения.

С цел природосъобразно и икономично управление на водните ресурси и опазването на повърхностните и подземните води, ние предлагаме следните услуги:

  • Изготвяне на заявления за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води
  • Изготвяне на заявление за издаване на разрешителни за водоползване на подземни или повърхностни води
  • Планове за провеждане на собствен мониторинг на водите съобразно издадените разрешителни и нормативните изисквания
  • Докладване на замърсители в отпадъчните води в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ).

Адрес

София 1000, район „Младост“, улица „Св. Киприян“, блок 234, вх. 5, ап. 14

Контакти

Тел: (+359) 88 517 5676

Email: office@betula-eco.bg

Работно време

Понеделник - Петък: 9 - 18 ч.
Събота и неделя: почивен ден