КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Предлагаме комплексно обслужване при управление на отпадъците – от генерирането им до предаването им за обезвреждане/оползотворяване или решаваме конкретни въпроси по управлението на отпадъците в съответствие с националното законодателство. При управлението на отпадъците водещ принцип за нас е, че Отпадъците са ресурс и могат да носят доходи.

Управление на отпадъците

За лица, които генерират отпадъци

 • Извършване на регистрация на задължени лица в Национална информационна система "Отпадъци" и/или осъществяване на услуги като администратор на профил и вписващ данни от името на задължени лица в системата.
 • Изготвяне на работни листа за класификация на отпадъците съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и подаването им за утвърждаване чрез НИСО.
 • Изготвяне и заверяване в РИОСВ на отчетни книги за генерирани отпадъци, чрез Национална информационна система "Отпадъци", съгласно Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
 • Консултации и съдействие при проектиране/обособяване и поддържане на площадки за временно съхранение на отпадъците съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране па производствени и на опасни отпадъци.
 • Съдействие за сключване на договор със специализирана фирма за извозване на отпадъците от Вашата площадка при най-изгодни условия.
 • Изготвяне на схеми за събиране, временно съхраняване и транспортиране на производствени и опасни отпадъците, съобразно нормативните изисквания по управление на отпадъците.
 • Изготвяне на годишни отчети за генерирани/предадени отпадъци, чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО), съгласно Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
 • Водене на месечната очетност (попълване на отчетни книги) чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО).

За лица, които извършват дейности с отпадъци

 • Извършване на регистрация на задължени лица в Националната информационна система "Отпадъци" и осъществяване на услугикато администратор на профили вписващ данни от името на задължени лица в НИСО (подавадне на заявления за издаване на разрешителни, регистрационни документи, регистриране на търговци и брокери на отпадъци, утвърждаване на работни листа и др. чрез НИСО).
 • Изготвяне на всички необходими документи за издаване, изменение или допълнение на разрешително за третиране на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците и подаването им чрез НИСО;
 • Изготвяне на всички необходими документи за издаване, изменение или допълнение на Регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците и подаването им чрез НИСО.
 • Заявления за вписване, за актуализиране на данни, както и за отписване от регистъра на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци;
 • Изготвяне на работни листа за класификация на отпадъците съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и подаването им чрез НИСО.
 • Водене на месечна отчетност (попълване на отчетни книги) за дейностите с отпадъци чрез НИСО.
 • Консултации и съдействие при проектиране/обособяване и поддържане на площадки за временно съхранение на отпадъците съгласно Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране па производствени и на опасни отпадъци.
 • Документи за трансграничен превоз на отпадъци по общите информационни изисквания и за процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие по Регламент 1013/2006 относно превози на отпадъци.

И още:

 • Изготвяне на планове и програми за управление на отпадъците;

При осъществяването на нашата дейност наш експерт ще посети площадката Ви, за да установим Вашите конкретни нужди и необходимите действия за привеждане на дейността в съответствие с националното законодателство. След приключване на документирането на дейността се ангажираме да съдействаме в преходния период, с цел коректно водене на документацията по дейности с отпадъци от Ваша страна.


Адрес

София 1000, район „Младост“, улица „Св. Киприян“, блок 234, вх. 5, ап. 14

Контакти

Тел: (+359) 88 517 5676

Email: office@betula-eco.bg

Работно време

Понеделник - Петък: 9 - 18 ч.
Събота и неделя: почивен ден