КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ние ще Ви предложим най-добрите и работещи решения за управление на аспектите на околната среда и спазването на екологичните норми и законодателство за Вашия бизнес. Нашето предимство е богатия практически опит на екипа в управлението на различните аспекти на околната среда, включително и изпълнението на екологичното законодателство. При нашата работа се ръководим от следните принципи: РАБОТЕЩИ РЕШЕНИЯ, БЪРЗИНА, ИКОНОМИЧНОСТ и ФОКУС ВЪРХУ КЛИЕНТА.

Нашите услуги

Дейности по управление на отпадъците – предлагаме комплексно обслужване при управление на отпадъците – от генерирането им до предаването им за обезвреждане/оползотворяване или решаваме конкретни въпроси по управлението на отпадъците в съответствие с националното законодателство. Дружеството е от първите, предлагащи услуги по управление на профил и вписване на данни на задължени лица (осъществяващи дейности с отпадъци или генериращи отпадъци) н Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО). При управлението на отпадъците водещ принцип за нас е, че Отпадъците са ресурс и могат да носят доходи.

Повече

 

Анализи и оценки на околната среда – анализите и оценките на състоянието на околната среда се изискват в редица случаи с цел съобразяване на Вашите дейности със съвременните изисквания за спазване на нормите за опазване на околната среда. Тези анализи и оценки са необходими както при работното проектиране преди осъществяване на дейността, така и по време на експлоатацията на различни обекти, тъй като с тях могат да се спестят много средства, време и административни пречки при реализирането на Вашия бизнес. Ние предлагаме пълно съдействие при провеждането на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО), оценка за съвместимост, комплексни разрешителни и др.

Повече

 

Управление на водите – Законът за водите е един от най-често изменяните и допълвани закони в Република България. Ние следим за Вас измененията на изискванията и практиките в областта на управлението на водите, като ще Ви предложим най-добрите, практически приложими решения.

Повече

 

Мониторинг на околната среда – Екологичният мониторинг е основен инструмент за следене на въздействието на определена дейност върху качеството на околната среда. Освен като доброволна дейност във връзка с провеждана политика по корпоративна отговорност, мониторинга на компонентите на околната среда в много случаи се изисква съгласно Закона за водите, Закона за почвите, Закона за защита от шума в околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух или съгласно условията, поставени в разрешителните или решенията по ОВОС.

Повече

 

КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ

С цел улесняване на бизнеса „Бетула Еко Консулт“ ЕООД предлага възможност за дългосрочно периодично обслужване съобразно Вашите дейности и нужди. Услугите, които предлагаме включват следните дейности (но не само):

 • Постоянен мониторинг на измененията в екологичното законодателството и незабавно уведомяване на клиента в случай на промени, касаещи дейността му;
 • Изготвяне на всички законово изискуеми справки, отчети и доклади – попълване на отчетни книги и годишни отчети по отпадъците, доклади за мониторинг и др.
 • Съдействие за правилното провеждане на ежегодния собствен мониторинг на компонентите на околната среда съгласно издадени разрешителни и решения по ОВОС. Съдействие за организиране на необходимите измервания и избор на подходящи лаборатории за това;
 • Периодични проверки за правилно водене на изискуемата съгласно екологичното законодателство документация;
 • Периодичен контрол с цел спазването на всички законови изисквания при оформяне на съпровождащата документация по околна среда, която клиентът има задължение да води;
 • Периодични огледи на работните площадки, на които извършвате дейност, с цел поддържането им в състояние, съответстващо на нормативните изисквания за тези дейности;
 • Съдействие за избор на специализирана фирма и сключване на договори за приемане/предаване на отпадъци.

Информация за клиенти

„Бетула Еко Консулт“ ЕООД прилага политика за защита на личните данни, изготвена съгласно изискванията на общия Регламент на ЕС за защита на личните данни (GDPR).

Тази Политика цели да разясни защо събираме и как се отнасяме към предоставената ни от Вас информация и лични данни. Тази политика се отнася до събираните лични данни от клиентите на „Бетула Еко Консулт“ ЕООД, наричано навсякъде по-долу за краткост „Дружеството“ или „Ние“.

Моля, преди да станете наш клиент и/или да използвате нашия сайт, прочетете внимателно настоящото изложение, тъй като то предоставя информация как ще обработваме личните данни и как ще използваме „бисквитки”. Ще обработваме личната информация, предоставена ни от Вас (независимо дали чрез нашия сайт, Вашата кандидатура за клиент, наш партньор или друг начин) по начина, който е описан в тази Политика.

 

Какво представлява обработване на лични данни

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

„Бетула Еко Консулт“ ЕООД е дружество регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 205473571, уебсайт: https://betula-eco.bg. Може да се свържете с нас на следния адрес: гр.София, ул. „Св. Киприян“, бл. 234, вх. 5, ап. 14, тел: 0885175676, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ПРИНЦИПИ, ПРИ ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ДАННИ

Ние спазваме следните принципи при обработване на Вашите лични данни:

 1. Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност – това означава, че ние обработваме Вашите данни само когато за това е налице правно основание, добросъвестно и по прозрачен спрямо Вас начин.
 2. Принцип на ограничение на целите – това означава, че ние събираме Вашите данни само за конкретни, изрично указани по-долу в настоящата Политика легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
 3. Принцип на свеждане на данните до минимум – това означава, че ние събираме само такъв обем от данни, който е сведен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.
 4. Принцип на точност – ние предприемаме всички разумни и достъпни ни мерки, за да гарантираме своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.
 5. Принцип на ограничение на съхранението – ние съхраняваме данните за период, не по-дълъг от нормативно определения от приложимото законодателство на Република България или за срок, необходим за целите, за които се обработват данните.
 6. Принцип на лоялност и поверителност – ние осигуряваме подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като прилагаме съответните и достъпни за нас подходящи технически или организационни мерки като се отчита наличната технология.

 

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

За Ваше улеснение, по-долу Ви предоставяме разбираемо защо обработваме Вашите лични данни:

 1. За сключване и изпълнение на договорни правоотношения.
 2. Събираме лични данни и ги обработваме, за да отговорим на законовите и регулаторните изисквания.
 3. Осъществяване на контакт по повод Ваше запитване.
 4. В други, не упоменати по-горе случаи, когато това е наше законово задължение или е необходимо с цел защита на легитимен или обществен интерес.

Лични данни, които събираме

„Бетула Еко Консулт“ ЕООД най-често събира от Вас или от лицето, което Ви представлява следните лични данни, които се включват в договора, който желаете да сключите:

 • Данни за идентификация – трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
 • Мрежови данни – данни необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги;
 • Други данни – информация свързана със съдържанието и вида на договорните отношения:

 

Достъп до личните данни

Личните Ви данни се събират и съхраняват от „Бетула Еко Консулт“ ЕООД и Вие можете да изискате достъп до тях или премахването им от базата данни, като се свържете с дружеството на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

За осигуряване на гарантирана защита на данните на дружеството и на своите клиенти, ние

прилагаме всички необходими технически и организационни мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите международни практики.

Мерки за защита на лични данни

„Бетула Еко Консулт“ ЕООД се грижи за защитата на Вашите лични данни. С помощта на множество системи и технологии за сигурност ние осигуряваме защитата на Вашите лични данни от нерегламентирана употреба и публикации. С цел да бъде гарантирана максимална сигурност при обработка, пренасяне и съхраняване на Вашите данни, „Бетула Еко Консулт“ ЕООД може да използва и допълнителни механизми за защита, като криптиране и др.

ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

„Бетула Еко Консулт“ ЕООД ще съхранява Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за минимално необходимия за тях срок. Дружеството прекратява използването на Вашите лични данни за целите свързани с договорните правоотношения, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме до окончателното уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените срокове за съхраняване на данни.

„Бетула Еко Консулт“ ЕООД не обработва лични данни за целите на директен маркетинг.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Вие имате право на достъп до съхраняваната информация за Вас. Вашето право на достъп може да се използва в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимото законодателство на ЕС в областта на личните данни. Моля да имате предвид, че Вашето право на достъп не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ

Вие имате право да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването Вие имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВО „ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

Вие имате право да поискате от нас да изтрием и/или заличим Вашите лични данни, ако са налице някои от следните обстоятелства:

a)

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 б)

 Вие оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 в)

 Вие възразявате срещу обработването и не са налице законни основания за обработването, които да имат преимущество;

Ние ще изпълним Вашето искане в разумен срок и доколкото е допустимо по силата на действащото законодателство.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

 1. Вие имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

a)

точността на личните данни се оспорва от Вас, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

б)

 обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

в)

Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г)

 Вие сте възразили срещу обработването за периода на проверка проверка дали законните основания, посочени от нас имат преимущество пред интересите Ви.

 1. Когато обработването е ограничено съгласно т. 1 по-горе, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието Ви или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка.
 2. Когато Вие сте изискали ограничаване на обработването съгласно т. 1 по-горе, ние ще Ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

ДРУГИ

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.

 

ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА

Всички промени, които правим в нашата Политика за в бъдеще, ще бъдат обявени на нашия интернет сайт своевременно и тези промени ще бъдат в сила от датата на публикуването им. Ако извършим някакви материални или значителни промени в тази Политика, ние ще направим усилие да Ви информираме на имейл, съобщение на Сайта или други договорени начини за комуникация.

Предлагаме комплексно обслужване при управление на отпадъците – от генерирането им до предаването им за обезвреждане/оползотворяване или решаваме конкретни въпроси по управлението на отпадъците в съответствие с националното законодателство. При управлението на отпадъците водещ принцип за нас е, че Отпадъците са ресурс и могат да носят доходи.

Each JA Joomla Template has its own matching 404 page. Below is the screenshot of 404 page style.

Адрес

София 1000, район „Младост“, улица „Св. Киприян“, блок 234, вх. 5, ап. 14

Контакти

Тел: (+359) 88 517 5676

Email: office@betula-eco.bg

Работно време

Понеделник - Петък: 9 - 18 ч.
Събота и неделя: почивен ден